Nguyễn Trần Ngọc Anh Order 21231 Xe xích lô

Xe thồ:18h đón từ kiệt 12 Xuân Diệu đến 16 Thánh Gióng và 20h đón từ 16 Thánh Gióng về kiệt 12 Xuân Diệu