Địa điểm in bạc tài chính cụ Hồ năm 1946

Địa điểm in bạc tài chính cụ Hồ năm 1946

Xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong khoảng thời gian giữa năm 1946, quan hệ giữa ta và Pháp ngày càng căng thẳng hơn. Chính phủ ta đã hết sức nhân nhượng nhằm tranh thủ thời gian để sản xuất, xây dựng và củng cố lực lượng nhưng thực dân Pháp ngày càng lấn tới, gây nhiều vụ khiêu khích. Chúng liên tục gây nhiều cuộc đụng độ lớn ở Nam Bộ, Bắc Bộ và ngay giữa thủ đô Hà Nội

Nhận thấy không khí chiến tranh đã lan tràn khắp nơi, đồng thời để đề phòng mọi sự chia cắt đất nước có thể xảy ra. Giữa tháng 12 năm 1946 cơ quan Ấn loát tài chính Trung Bộ đóng ở đây được chia ra thành hai bộ phận: Một bộ phận với số lượng cán bộ, nhân viên nhiều hơn chuyển ra khu IV (Hà Tĩnh) để trực tiếp điều hành công tác tài chính ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra Thanh Hóa. Bộ phận thứ hai với số lượng cán bộ nhân viên ít hơn chuyển vào Quảng Ngãi để cùng Ủy ban nhân dân khu V và Nam Trung Bộ phụ trách công tác tài chính vùng Nam Trung Bộ. Đến đây, cơ quan Ấn loát Tài chính Trung bộ đặt tại xã Phong Sơn, huyện Phong Điền nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đã kết thúc nhiệm vụ của mình

Mặc dù ra đời và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn (6 tháng) nhưng địa điểm in bạc Tài chính cụ Hồ năm 1946 tại Phong Sơn đã góp phần đánh dấu một sự kiện quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta lúc bấy giờ. Đó là một giai đoạn đấu tranh gay go, gian khổ góp phần không nhỏ vào thắng lợi vô cùng vẻ vang trong suốt cuộc kháng chiến anh dũng của toàn dân tộc

Trả lời