Lễ hội Điện Huệ Nam

Chỉ đường

Lễ hội Điện Huệ Nam

Thời gian:  15/05/2019

Lễ cáo yết, Chánh tế, Cung nghinh. Hội ở Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén). Rước các bằng, án trên sông Hương. Múa hát hầu văn.

 

Trả lời