Lễ tế Đình Phú Cát

Chỉ đường

Lễ tế Đình Phú Cát

Thời gian:  15/05/2019

Thời gian tổ chức: 2/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Đình Phú cát
– Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên
– Nội dung: Lễ túc yết và chánh tế

Trả lời