Lễ tế Đình Phú Cát

Chỉ đường

Lễ tế Đình Phú Cát

15/05/2019
151
Đánh giá
Thêm vào lịch trình

Thời gian:  15/05/2019

Thời gian tổ chức: 2/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Đình Phú cát
– Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên
– Nội dung: Lễ túc yết và chánh tế

Trả lời