Lễ tế Đình Phú Hòa

Chỉ đường

Lễ tế Đình Phú Hòa

Thời gian:  15/05/2019

Thời gian tổ chức: 16&17/2/ÂL
– Địa điểm tổ chức: Đình Phú Hòa
– Đối tượng được tưởng niệm: Các vị tổ tiên
– Nội dung: Lễ túc yết và chánh tế

 

Trả lời