Lễ tế Hữu công bát vị khai canh bổn thổ làng Mỹ Lợi

Chỉ đường

Lễ tế Hữu công bát vị khai canh bổn thổ làng Mỹ Lợi

Làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tổ chức lễ tế bát vị khai canh làng vào ngày 14 và 15 tháng giêng âm lịch. Ngày chính hội là ngày 15 tháng giên. Lễ tế được tổ chức hằng năm tại đình làng.

Bát vị khai canh bổn thổ làng Mỹ Lợi gồm 8 vị ở Thanh Hóa vào, đó là các vị đứng đầu họ Lê, Trương, Nguyễn, Sào, Đỗ, Đoàn, Trần. Họ đã có công khai phá đất đai thành lập làng Mỹ Lợi ngày nay.

Sắc phong đời Gia Long: Hoàng Triều sắc phong Bát vị khai canh bổn thổ Dực Bảo Trung Hưng.

Sắc phong thời Minh Mạng: Linh Phò gia tặng Đoan túc tôn thần.

Trả lời