Lễ tế Ngài Võ Đại Nho

Chỉ đường

Lễ tế Ngài Võ Đại Nho

Ngài Võ Đại Nho là một vị tướng thời chúa Nguyễn, chức tước của ngài là: Đặc tấn phụ quốc thượng tướng quân, Cẩm y vệ, Đô chỉ huy sứ, Chánh đề đốc, Đạt Lễ Hầu.

Do lập được nhiều công lao giúp chúa, nên có điện thờ là long vị ngài có kèm chức tước. Ngài được sắc phong Thượng đẳng thần.

Lễ tế ngài vào ngày 25 tháng 8 hằng năm, được cử hành tại làng An Nông, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

Trả lời