Lễ Thu tế làng Thanh Cần

Chỉ đường

Lễ Thu tế làng Thanh Cần

Lễ Thu tế làng Thanh Cần, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền là loại lễ hội truyền thống, được tổ chức trong vòng 2 ngày, từ 11 đến 12 tháng 7 âm lịch. Ngày chính hội là ngày 12 tháng 7 âm lịch, mỗi năm tổ chức một lần tại đình làng Thanh Cần để tế các vị thần: Cao Các, Đại Càng, Bà Thủy, Bà Hỏa, Thành hoàng thành và các vị khai canh.

Trả lời