Tiêu đề test_27122021

Chỉ đường

Tiêu đề test_27122021

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra hồi cuối tháng 1, đã bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương; trong đó 60% tái cử và 40% tham gia lần đầu.

10 trường hợp “đặc biệt” được giới thiệu và đều trúng cử vào Trung ương khóa mới, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư với số phiếu tập trung rất cao. Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, ông nhấn mạnh phải đưa nghị quyết thành hiện thực sinh động, “có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội”.

Hoàng Long - Phú Xuyên - Hà Nội

Giới thiệu nhà hàng

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra hồi cuối tháng 1, đã bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương; trong đó 60% tái cử và 40% tham gia lần đầu. 10 trường hợp "đặc biệt" được giới thiệu và đều trúng cử vào Trung ương khóa mới, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư với số phiếu tập trung rất cao. Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, ông nhấn mạnh phải đưa nghị quyết thành hiện thực sinh động, "có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội". Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra hồi cuối tháng 1, đã bầu một lần đủ 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương; trong đó 60% tái cử và 40% tham gia lần đầu. 10 trường hợp "đặc biệt" được giới thiệu và đều trúng cử vào Trung ương khóa mới, trong đó ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng bí thư với số phiếu tập trung rất cao. Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, ông nhấn mạnh phải đưa nghị quyết thành hiện thực sinh động, "có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Đại hội".

Đặt chỗ

Trả lời