Mỹ nghệ Huế Thương

Chỉ đường

Mỹ nghệ Huế Thương

Điện thoại: (02343) 823641

Chuyên sản xuất và bán sản phẩm mỹ nghệ, đặc biệt mỹ nghệ xương